Hovedbekymringer ved borgermøde om vindmøller: Støj, fugleliv og forringet udsigt

Mandag aften var der endnu et borgermøde i forbindelse med planerne om at rejse vindmøller i Ulkær Mose

Udgivet:20. juni 2021, 06.52

Læsetid:4 minutter

Vindmølleprojektet ved Ulkær Mose indeholder 11 møller på op til 150 meters højde. De skal opstilles i én lige række med ensartet indbyrdes afstand. Illustration: Ikast-Brande Kommune & Urland ApS

Thomas Vang Nielsen
Journalist| tvn@herningfolkeblad.dk

2 år siden

VINDMØLLER Med 186 dages coronaforsinkelse kunne der endelig holdes borgermøde nummer to i forbindelse med planenerne om at opstille 11 vindmøller med en maksimal højde på op til 150 meter i Ulkær Mose mellem Bording, Isenvad og Ikast.

Mødet fandt sted i Bording Hallen mandag aften, og der var 77 forhåndstilmeldte plus dem, der ankom uden at have givet besked om det. Dermed blev der hurtigt fyldt op på stolerækkerne i den lille Hal B, og det var tydeligt, at de fleste fremmødte næppe var kommet af kærlighed til projektet.

Hovedparten af mødets deltagere bor i nærheden af de planlagte møller og er stærkt bekymrede for mulige støjgener, skyggekast, den nye udsigt og forringelse af ejendomsværdien.

Strøm til 32.500 huse

Det forventes, at de nye møller i alt kan producere godt 130.000 MWh strøm om året, hvilket svarer til 32.500 husstandes forbrug.

For at projektet i Ulkær Mose kan realiseres, er det et krav i kommuneplanens eksisterende rammebestemmelser, at der nedtages 11 ældre møller i nærområdet. Der er tale om seks møller nær Bording og fem nær Isenvad.

Ikast-Brande Kommune har forslag til en ny lokalplan og kommuneplantillæg i offentlig høring frem til 21. juni.

- Det her er et informationsmøde, der skal lede op til, at I som naboer og borgere bliver klædt bedre på til at sende jeres indsigelser og bekymringer inden høringsfristens udløb, sagde byrådspolitiker og formand for Teknik- og Miljøudvalget Henrik Engedahl (V), da han præsenterede aftenens møde.

Flere visualiseringer, tak

Herefter fulgte en teknisk gennemgang af projektet, som indimellem blev afbrudt af bekymrede tilhørere.

Flere mente, at de 25 visualiseringer, som er skabt for at vise møllernes påvirkning i landskabet, er for få.

Adskillige gange blev det nævnt, at man burde have lavet flere visualiseringer, som bedre viste påvirkningen for de enkelte naboejendomme.

VVM-rådgiver Christian Achermann fra firmaet Urland, der står bag visualiseringerne, svarede:

- Der tages billeder fra offentligt tilgængelig steder ofte meget nær naboerne, og vi har forsøgt at komme bredt rundt, og et eller andet sted må vi også sætte en grænse. Det vil ikke gøre den store forskel, om vi havde visualiseringer fra fire naboer, som bor lige ved siden af hinanden. Der er ikke ret mange inde i selve Bording, som vil kunne se møllerne, mens der er langt flere i det østlige Ikast, som vil få udsigten ændret. Og for nogle af de nærmeste naboer vil de 11 møller helt sikkert kunne ses meget tydeligt, sagde Christian Achermann.

- Hvis der er noget, man ikke er i tvivl om ved at læse denne rapport, er det, at møllerne nogle steder bliver meget tydelige og dominerende i landskabet, tilføjede Henrik Engedahl.

De glemte fuglearter

Flagermus, forurening af grundvand, skyggekast og flere andre bekymringer var også i spil og blev besvaret efter bedste evne og med flest mulige fakta fra projektgruppen og kommunens repræsentanter.

En enkelt bekymring fra salen var dog ny for Christian Achermann. Det handlede om områdets fugleliv.

Borgeren i salen kaldte Ulkær-oplysningerne fra Dansk Ornitologisk Forenings database for »latterlige« og »useriøse« og absolut ikke brugbare som bidrag til Miljøkonsekvensrapporten.

Begrundelsen var, at der tydeligvis ikke var medtaget alle de fuglearter, som lokale borgere ofte har set i mosen. Blandt andet mangler gæs, traner, viber og svaner at blive nævnt og dermed indgå i undersøgelsens konklusioner om møllerens miljøpåvirkning.

- Det er nyt for mig. Det vil vi tage med i det videre arbejde, sagde Christian Achermann.

Ekspert i støjgrænser

En del spørgsmål fra salen handlede også om støj - både den meget hørbare og den lavfrekvente.

Rådgivende ingeniør og støjekspert Bo Søndergaard fra Sweco Danmark A/S har udarbejdet en analyse på baggrund af konkrete støjmålinger fra flere hundrede danske vindmøller, og han kunne oplyse, at møllerne ikke støjer mere, end de må.

- Danmark var det første land i verden, som fik lovmæssige grænser for lavfrekvent støj. Det er de regler, som andre nordiske lande senere har lænet sig op ad. Det er mit indtryk, at grænser for lavfrekvent støj i industrien generelt er afprøvet godt gennem mange år, uden at det har givet anledning til store debatter om gener, sagde han.

Men dermed ikke være sagt, at en vindmølle ikke larmer. Hvor meget og hvor lidt naboer til en støjkilde må lære at leve med, vil altid være en politisk beslutning, understregede Bo Søndergaard.

- Støjgrænser forhindrer ikke, at støj kan høres - uanset om det er fra vindmøller, motorveje eller en grillbars udsugning. Grænserne er sat for at beskytte borgere mod alt for meget støj, men helt at fjerne alle støjkilder vil være det samme som at lukke samfundet, sagde støjeksperten.

Efter borgermødet var Energistyrelsen vært for et ekstra møde, hvor man redegjorde for reglerne om erstatning for værditab på de nære naboers beboelsesejendomme, salgsoptioner og mulighed for at modtage en kontant og årlig bonus.