Underskud på skraldet

Dyr succes: I 2019 havde Ikast-Brande Kommune et underskud på affaldsområdet på knap en halv million kroner. Derfor skal der nu enten findes besparelser eller ekstra indtægter på området, hvilket kommer til at betyde, at takstskruen drejes endnu en tand

12. september 2020, 04.00

Den øgede brug af genbrugspladser betyder, at økonomien også presses. Foto: Flemming Thulstrup

AFFALD Igen i 2019 har der været et stigende aktivitetsniveau på affaldsområdet. Især genbrugspladserne har modtaget flere besøgende og mere affald end tidligere. 13 procent - fra 25.097 tons til 28.379 tons – steg de indleverede affaldsmængder på kommunens genbrugspladser med i 2019, og heraf kunne de 24.749 tons (87,2 procent) genanvendes.

Afregningsprisen for genanvendeligt affald er til gengæld faldet, hvilket imidlertid ikke er hele forklaringen på, at man er gået fra et overskud på 2,7 millioner kroner i 2018 til et underskud på knap en halv million i 2019.

De samlede udgifter til genbrugspladsernes drift er i 2019 således steget med cirka 1,2 millioner kroner (6,5 procent) fra 17,7 millioner kroner i 2018 til 18,9 millioner kroner i 2019. Stigningen skyldes først og fremmest øgede udgifter til affaldsbehandling og transport. Især forsøgsordningen med fri adgang for asbest i Ikast har medført, at udgifterne til håndtering af denne type affald er steget. I alt udgør udgiften til håndtering af asbestaffald inklusiv transport cirka 1,2 millioner kroner i 2019. Også indkøbet af godt 600 nye affaldsbeholdere påvirker regnskabet negativt.

Udover underskuddet på driften er der i løbet af 2019 foretaget anlægsinvesteringer for 3,2 millioner kroner. Der er dels indkøbt molokker og containere til miljøøer for cirka 750.000 kroner, dels løb købet af en naboejendom til genbrugspladsen i Ikast sammen med generelle forbedringer på genbrugspladserne op i knap 2,5 millioner kroner.

Det har medført, at affaldsområdet (Renovationsfonden) ved årets udgang skyldte kommunekassen næste 19 millioner kroner, 3,7 millioner kroner mere end et år tidligere og væsentligt mere end forudsat i budgettet.

Endvidere bortfalder den overdækning på cirka 5 millioner kroner, som Ikast-Brande Kommune har fået udbetalt fra det fælleskommunale affaldsselskab AFLD (tidl. Østdeponi, red.) hvert år siden 2016, med udgangen af 2020, så der skal enten findes besparelser, ekstra indtægter eller begge dele for at få balance i driften på affaldsområdet og gælden til kommunekassen nedbragt. Dermed er der udsigt til, at taksterne endnu engang skal justeres i opadgående retning.

Det er lovbestemt, at indtægter og udgifter på affaldsområdet skal balancere og hvile i sig selv. Det vil sige, at kommunen hverken må have over- eller underskud på driften set over en længere årrække.