Enigt byråd er klar med budget

Forligspartier finder driftsresultatet tilfredsstillende. 1 procent-effektiviseringer fortsætter

Udgivet:10. oktober 2019, 16.40

Læsetid:4 minutter

Foto: Jacob Hove

Jacob Hove
Debatredaktør| jah@herningfolkeblad.dk

Ikast-Brande Samtlige partier i byrådet i Ikast-Brande Kommune bakker op omkring det netop godkendte budget for 2020-2023, som blev indgået 9. oktober.

Ifølge forliget fremgår det, at »forligspartierne finder driftsresultatet på cirka 90 millioner kroner i budget 2020 tilfredsstillende«.

Råderummet til finansiering af anlæg og afdrag på gæld er øget i forhold til tidligere års budget. Fokus i budget 2019 var genopretning af driftsbalancen. Driftsresultatet i budget 2020 indikerer, at genopretningsinitiativerne, der blev iværksat i 2019, har haft en positiv effekt.

1 procent effektiviseringer

Forligspartierne er endvidere enige om at fastholde det vedtagne princip fra sidste års budgetforlig om 1 procent effektivisering i overslagsårene samt de øvrige tidligere besluttede besparelser.

- Der er i disse år et ekstraordinært stort anlægsprogram. Det skyldes i høj grad nødvendige nybyggerier, især ny skole i Brande. Forligspartierne anser derfor den hidtidige budgetpraksis om at anvende ekstraordinære engangsindtægter på engangsudgifter for fulgt. Samlet set bliver der med dette budget fastholdt driftsbesparelser for i alt 27 millioner kroner i 2020, og i budgetperioden reducereres de årlige driftsudgifter ved udgangen fa 2023 med i alt 90 millioner kroner, står der i forliget.

Arbejdsmarkedsområdet

Særligt Arbejdsmarkedsområdet blev pålagt betydelige besparelser i 2019, 2021 og 2022 udover 1 procent-effektiviseringerne.

- Forligspartierne anerkender, at området er nået langt med at gennemføre besparelserne i 2019 uden dog samlet set at være kommet helt i mål. Det har givet anledning til at overveje budgetmodellen for området. Forligspartierne er enige om, at områdets budgetsikkerhed skal løftes. Området tilføres derfor midler i dette års budget i tillid til, at det økonomiske løft sammen med den ændrede budgetteringspraksis giver større budgetsikkerhed. Områdets økonomi har en stor vægt i kommunens samlede økonomi og for den enkelte ledige borgers muligheder for at klare sig selv, betyder det meget at komme i job eller uddannelse. Derfor skal der til stadighed arbejdes med at få endnu flere i job eller uddannelse og dermed opnå yderligere besparelser. Der er derfor igangsat en analyse af eventuelt yderligere besparelsespotentialer. Forligspartierne er enige om, at resultater af denne analyse igangsættes hurtigst muligt. Provenuet herfra tilgår arbejdsmarkedsområdet.

Driftsbudget

I overensstemmelse med den vedtagne budgetprocedure er der fremsat en række udvidelsesønsker. Forligspartierne har drøftet de konkrete udvidelsesønsker. På baggrund heraf vil forligskredsen tilgodese følgende udvidelse:

Børneterapi (0,2 millioner kroner) - Partierne er enige om at sikre børneterapien med en udvidelse. Udvidelsen giver mulighed for at tilrettelægge en børneterapi der kan tilpasses efterspørgslen.

Implementering af Sundhedsaftale 2019 - 2023 (0,3) - Byrådet har tiltrådt sundhedsaftalen i juni 2019. Aftalen handler om det nære sundhedsvæsen og forudsættes implementeret via en lang række delaftaler.

Blåhøj SFO (0,55 millioner kroner) - Byrådet har besluttet at lukke Kernehuset. En konsekvens heraf er, at landsbyordningen ophører og SFO'en skal have tilført 0,55 millioner kroner årligt.

Overførelsesområdet - revideret budget og ændret budgetpraksis (AU) (15,748) - Forligspartierne anerkender områdets udfordringer, jf. ovenfor afsnit 1. Området: tilføres 15,748 millioner kroner til revideret budget og ændring af budgetteringspraksis.

Den Sportslige Grunduddannelse (SGU) på Nordre Skole (0,3) - SGU'en er et godt og stærkt uddannelsestilbud. Der tilføres midler til området så idrætsprofilskolen kan fortsætte med kun en mindre serviceforringelse. Ordningen evalueres i 2021-22.

Pulje til implementering af deltidspladser i dagtilbud (0,2) - Dagtilbudsloven giver mulighed for at forældre på barsel kan benytte sig af en deltidsplads i dagtilbud. Denne mulighed udvides med en forsøgspulje til at gælde alle forældre. Der udarbejdes en model herfor.

Midtjyllands Lufthavn (0,4) - Der bevilliges et driftstilskud til lufthavnen i 2020 og 2021. Beløbet skal tilpasses kommunens faktiske forbrug. Borgmesteren bemyndiges til at forhandle med ejerkredsen.

Træning før hjælp (0,3) - Partierne finder »TFH« er et vigtigt tilbud som er egnet til at støtte borgere så de er selvhjulpne.

Total - 17,998 millioner kroner.

Øvrige bemærkninger

Forligsparterne er enige om, at Ikast-Brande skal udfordre »plejer«. Som mental frikommune, og i en tid med et stigende demografisk og økonomisk pres, skal der ses på nye måder at løse opgaverne på. Fokus er fortsat på at borgerne oplever en veldrevet kommune med gode tilbud og samtidig strække de knappe midler mest muligt.

Der er stigende lejetab på ældreboliger med kommunal anvisningsret. Der igangsættes derfor en analyse af dette med henblik på udarbejdelse af handleplan, der skal minimere lejetabet. De almennyttige boligselskaber inddrages i arbejdet.

Sygefravær: I 2019 har der været fokus på nedbringelse af sygefraværet. Byrådet ønsker fortsat et særligt fokus på nedbringelse af sygefraværet, herunder en kvartaltsvis, politisk opfølgning samt indsatsplaner for konkrete handlinger.

Demografi: Forligspartierne er opmærksomme på effekterne af manglende demografifremskrivning i basisbudgettet. Forligspartierne vil nøje følge udviklingen på de enkelte områder.