Gang i lokalplanerne

Udgivet:11. februar 2019, 13.25

Læsetid:2 minutter

Det røde felt markerer afgrænsningen af lokalplanområdet, der skal gøre det muligt for ABC Pavilloner A/S i Engesvang at opføre og udleje testboliger. ?Illustration: Ikast-Brande Kommune

Flemming Thulstrup
Journalist| flt@ikastavis.dk

4 år siden

Ikast-Brande Der er gang i byggeriet i øjeblikket, og endnu mere er på vej.

Ikast-Brande Kommune modtager projekter i en jævn strøm, og der produceres blandt andet udkast til lokalplaner samt forslag til tillæg til kommuneplanen for at få de mange forskellige projekter tilpasset, så planloven holder vand.

Herefter er det så op til lokalpolitikerne at sige god for forslagene, inden de sendes ud i offentlig høring.

På det seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget har man behandlet flere projekter.

Der er blandt andet planer om nyt boligbyggeri på Kongevejen, hvor der tidligere lå et fritidshjem.

Her er det tanken at opføre etageboliger samt udstykke tre parcelhusgrunde.

Der er udarbejdet forslag til en ny lokalplan for området, og Teknik- og Miljøudvalget indstiller til godkendelse i byrådet, at forslaget sendes ud i høring.

Bolig og erhverv

Der er tillige et par lokalplaner, der står foran en endelig vedtagelse.

Det gælder blandt andet Kokhøj og Rughøj nord for Tullamore Golfklub i Tulstrup.

Her er der tale om et areal, der skal omfatte både rekreative områder samt boliger.

Der er i høringsperioden indkommet fire bemærkninger til lokalplanforslaget.

Vejdirektoratet ønsker en vejbyggelinje på 50 meter til motorvejen, mens Energinet ønsker højspændingskabel indtegnet på kortbilaget.

Desuden ønsker Miljøstyrelsen det gjort tydeligt, at lokalplanen ikke påvirker truede dyr og planter.

En beboer i området klager desuden over, at der ikke er anlagt fortove.

En anden lokalplan, der står foran en endelig godkendelse i byrådet er projektet med blandet bolig og erhverv på Fundervej i Engesvang.

Det drejer sig om et projekt fra ABC Pavilloner, der har ønsket at have nogle af deres »produkter« lige ved virksomheden, så man på nærmeste hold kan konstatere, hvordan de fungerer som boliger, ligesom de også kan fremvises.

Der er kun indkommet ganske få indvendiger i høringsperioden. Blandt andet er det foreslået at flytte en indkørsel i forbindelse med projektet, der omfatter seks boliger.

Denne indsigelse er imødekommet, og udvalget indstiller nu forslaget til lokalplanen til godkendelse i byrådet.