Høringssvar om lukning af Blåhøj Skole

Udgivet:19. august 2019, 09.44

Læsetid:3 minutter

Banner foran rådhuset i forbindelse med byrådsmøde om blandt andet lukningsplanerne. Foto: Thomas Vang Nielsen

Af Helen Sørensen og Erik Thykjær Henholdsvis kredsformand og 2. næstformand, Herningegnens Lærerforening

3 år siden

Blåhøj Herningegnens Lærerforening (HLF) noterer sig med interesse det udsendte høringsmateriale, hvor der lægges op til tre mulige scenarier vedr. lukning/delvis lukning af skole mv. i Blåhøj.

Historikken er som bekendt, at da den tidligere Brande kommune besluttede fællesledelse af skole fællesskab mellem Dalgasskolen, Uhre Skole og Blåhøj Skole fik det den konsekvens, at borgerne i Uhre i stedet etablerede en friskole, idet man blandt andet ønskede selvstændighed med egen ledelse af skolen.

Vi noterer os, at der ved lukning af den samlede skole og pasnings velfærd for borgerne i Blåhøj vil kunne spares godt tre millioner kroner, når udgift til bus modregnes.

Vælger man at lukke Blåhøj skole og samtidigt udbygge børnehaven med som angivet syv vuggestuepladser bliver besparelsen på 1.554.200 kroner.

Borgerne vil i givet fald have mistet skolen ligesom dagpleje til de mindste børn ikke længere vil være en mulighed i Blåhøj.

I ovenstående bemærkninger er ikke modregnet eventuelle udgifter, såfremt borgerne etablerer friskole eller borgere vælger skole i anden kommune.

I materialet oplyses, at taksten til undervisning i friskole er 36738 kroner og taksten til SFO er på 7380 kroner.

Tallene er ikke a jour. Af takstblad fra undervisningsministeriet fremgår at taksterne i 2019 er følgende: tilskud som kommunen skal betale til undervisning/elev i friskole = 38.672 kroner tilskud som kommunen skal betale til SFO/elev = 7.768 kroner.

Den kommunale udgift pr elev ved valg af friskole vil i 2019 takster således være 46.440 kroner pr. elev.

Helt aktuelt bør nævnes, at etableringen af friskolen Guldminen betyder, at Ikast-Brande kommune betaler 2.088.000 kroner såfremt 45 af kommunens børn går i skole der.

Dertil kommer, at kommunen synes at stille lokaler og idrætsanlæg til rådighed for skolen. Sandsynligvis betaler friskolen husleje til kommunen via det bygningstilskud, skolen modtager fra staten.

HLF foreslår, at man politisk gør sig bekendt med, hvor mange af Ikast-Brande borgernes skatteyderkroner, som årligt betales i alt for elever, som vælger en af kommunens friskoler. Dette bør vurderes i et ligeværdsperspektiv med henblik på at gøre folkeskolen i Ikast-Brande mere konkurrencedygtig.

Lukning af små skoler kan i realiteten betyde en indirekte støtte til etablering af flere friskoler i kommunen.

Vision

I byrådets arbejdsgrundlag som kan læses i Vision for Ikast-Brande Kommune 2018-2025 anføres seks indsatsområder:

- Byrådet vil de byer, der vil

- Byrådet vil arbejde for, at Ikast-Brande Kommune bevarer og udvikler den nuværende mangfoldighed af by- og landsbysamfund og vil samarbejde med lokale aktører, frivillige, lokalråd, foreninger mv . om at styrke lokalområdernes initiativer

- Byrådet vil arbejde på at sikre planlægningen, der understøtter en varieret boligmasse af god kvalitet - tilpasset behov og efterspørgsel

- Byrådet understøtter dem, der tager initiativet til at skabe liv i byerne

- Byrådet skaber yderligere incitamenter for, at unge bliver boende eller ønsker at bosætte sig efter endt uddannelse

- Byrådet er opmærksomme på balancen mellem centralisering og decentralisering af kommunens tilbud

Herningegnens Lærerforening opfordrer Ikast-Brande kommune til at inddrage ovenstående vision i relation til Blåhøjs situation i vurderingen af, om skolen skal lukkes.

Generelt opfordrer Herningegnens Lærerforening Ikast-Brande byråd til at prioritere økonomien til folkeskoleområdet langt højere end tilfældet er. Konkret er resursetildelingsmodellen en udfordring for en række mindre skoler, idet tildelings modellens omdrejningspunkt primært er tildeling pr. elev.