Om fair behandling i sagen om møllerne i Ulkær mose

16. december 2020, 11.24

Visualiseringen af de 11 møller, der er omtalt i læserbrevet, ses her fra Herningvej nær Drosselvej. Illustration: Urland

LÆSERBREV Møllesagen med de 11 kæmpemøller i Ulkær mose har levet et stille liv, og mange tænker sikkert, at sagen er helt efter bogen.

Jeg bor ved mosen og får udsigt til fire af møllerne – den nærmeste cirka 750 meter fra mit hus.

Pippi Langstrømpe har engang sagt, at hvis man er meget stærk, ja så skal man til gengæld være meget rar. Kommunen og mølleopstillerne er i denne sag meget stærke. Begge har væsentlige fælles interesser i at få møllerne stillet op – opstillerne tjener penge, og kommunen får kolde kontanter i den evigt sultne kommunekasse og kan tillige brande sig som grøn kommune. Samtidig er kommunen myndighed i forhold til miljøgodkendelser med videre. Når man er så stærk, skal man til gengæld være rar siger Pippi – og det lovede kommunen faktisk, da de tillod, at sagen startede op.

Naboer skulle involveres

Lært af tidligere erfaringer var betingelsen, at naboer til møllerne skulle involveres og sagsbehandlingen skulle være fair og transparent.

Det begyndte så godt. Jeg blev inviteret til kaffe i teknisk forvaltning og en repræsentant fra opstiller besøgte mig i begyndelsen af 2020 for at høre, hvad han kunne gøre. Jeg gjorde min holdning klar, nemlig at jeg har været de facto stavnsbundet i 10 år på grund af lokalplanen – hvem vil købe en ejendom med udsigt til kæmpemøller? Desuden er jeg bekymret for, at møllerne skader dyrelivet og den ro og fred der er i området.

Jeg kan ikke bruge de tre-fire år, der går før, mølleopstiller ifølge loven skal købe min ejendom til en pris fastsat af en taksationskommission. Jeg er stadig stavnsbundet. Mølleopstiller lovede at ville købe min ejendom til en fair pris, allerede når byggeplanen er endeligt godkendt af kommunen, hvilket jeg egentlig synes var ok. Da jeg for nyligt efterspørger et mere håndfast tilbud, får jeg en mail med et løst og ikke bindende tilbud, der slet ikke på nogen måde vil dække værditabet på min ejendom. Jeg kan sige med en mild underdrivelse, at sådan en behandling ikke skaber lokal opbakning.

Rapport giver bekymringer

Desuden har vi fornyligt modtaget en miljørapport, som er så mangelfuld med hensyn til dokumentation, at det skriger til himlen i forhold til at kunne dokumentere at byggeri og drift ikke har skadevirkninger på miljøet. Lad mig blot give et par eksempler ud af mange.

For det første skal der ved de 11 funderinger til møllerne pumpes store mængder af okkerholdigt vand væk i byggeperioden.

Jeg har allerede ved den første høring i sagen gjort opmærksom på, at Storåen afvander mosen, og at Storåen har en unik lakse -og stallingebestand, som på ingen måde kan tåle, at store mængder okker frigøres til åen.

I miljørapporten står der blot, at okkervandet skal midlertidig pumpes over i bassiner. Der er ingen analyse i forhold til, at bassinerne skal kunne holde vandet inde og handlingsplaner i forhold til skybrud overløb med videre, blot en overordnet vurdering af, at okkeren ikke når ud i Storåen.

Fugleliv i området

For det andet bruger man Dansk Ornitologisk forenings artsregistreringer i mosen til at fastslå, at der ikke er mange arter i området. Os der bor i området har observeret tranepar der yngler, ugler og masser af rovfugle herunder blå kærhøg, musvåge og spurvehøg. Igen en løs vurdering på baggrund af en privatforenings observationer uden videnskabelig evidens.

Der er mange flere fejl og udokumenterede subjektive vurderinger i rapporterne, men mere om det ved en senere lejlighed.

Aflyst borgermøde

Til sidst vil jeg lige nævne, at kommunen som følge af nedlukningen på grund af corona fornuftigt nok har aflyst det borgermøde, der skulle være afholdt i Bording 10 december.

Jeg håber ikke, at kommunen og opstiller vil forsøge at kortslutte den sidste rest af ordentlighed ved at gennemføre borgermødet over Skype eller lignende online-platform. Det vil klæde kommunen at udskyde processen til, at vi kan mødes og have et rigtigt debatmøde, hvor alle har mulighed for at komme til orde - også de borgere, som ikke er trygge ved online-møder, som for øvrigt slet ikke egner sig til en levende demokratisk debat.

Har ikke musklerne

Når man er så stærk en spiller som kommunen og opstiller med fælles interesser er, så må man gøre sig umage, hvilket man på ingen måder har kunnet leve op til. Os der bor ved mosen har ikke mange muskler i forhold til at tage kampen op imod uretfærdighed, men vi har vores ytringsfrihed. Hvis kommunen med borgmesteren i spidsen tror, at de ved næste kommunalvalg kan bryste sig med, at der var lokal opbakning og tilfredshed med møllerne i Ulkær mose, så kommer de til at tale mod bedre vidende. Jeg kunne få den tanke at byrådet allerede har sagt ja til møllerne og resten er en formssag, men det vil ikke komme til at ske med den nuværende måde at behandle os på.

Gruppe blandt naboer

Der vil i den kommende tid blive taget initiativ til at lave en fællesgruppe på tværs af naboer til kommende mølleprojekter i kommunen, som også føler sig uretfærdigt behandlede. Dette i ønsket om en fair behandling af naboer til kæmpevindmøller, men mere om det senere.

Til slut vil jeg ønske kommunalbestyrelse og mølleopstiller en rigtig god jul og et godt nytår, og at man i juleferien vil tænke over Pippi Langstrømpes livsvisdom.