Nørre Snede tømt for byggegrunde: Nu kommer der flere

14 nye byggegrunde til boliger skal udstykkes øst for Kildebakken i Nørre Snede

27. december 2020, 05.57

Byrådet har vedtaget at sætte gang forberedelserne til 14 nye boliggrunde i den sydlige del af Nørre Snede. Med grønt er markeret den nuværende bydel Kildebakken. Det blå område viser, hvor de 14 nye grunde skal udstykkes. De røde og rød-skraverede dele af kortet er områder, der har været i spil som alternative udstykninger. Med gult er markeret, hvor en kommende storparcel skal ligge. Illustration: Ikast-Brande Kommune

NØRRE SNEDE Der er udsolgt af kommunale byggegrunde i Nørre Snede, og det gør byrådet nu noget ved.

Det bliver ikke den billigste løsning, men til gengæld bliver det den bedste løsning, mener politikerne.

Forhistorien er, at der 5. oktober i år blev bevilget 500.000 kroner til undersøgelser og projektering af et areal øst for Kildebakken i byens sydlige del med det mål at skabe 14 nye grunde.

Museum Midtjylland har afsluttet sine forundersøgelser, som har kostet cirka 107.000 kroner ud af den halve million.

Undersøgelserne viser, at det vil koste cirka 1.350.000 kroner at foretage en regulær arkæologisk udgravning, som er en forudsætning for, at der kan bygges på arealet.

Alternativ mod nord

Omkostningerne til udgravning vil være en del af prisen på byggemodningen, hvilket ender med, at priserne for de enkelte parceller stiger.

Afdelingen for grundsalg i Ikast-Brande Kommune har set på sagen, og på baggrund af kendskabet til tidligere salg i Nørre Snede vurderes det, at det kan sende grundpriserne op i et niveau, som nybyggerne måske ikke kaster sig frådende over.

Det kan betyde en lang liggetid, og at Ikast-Brande Kommune dermed har penge bundet i ubebygget jord.

Derfor foreslog administrationen, at politikerne lod området øst for Kildebakken forblive landbrugsjord og i stedet satser på naboarealerne nord for Kildebakken.

Det nordlige område er ejet af kommunen selv og er allerede delvist forundersøgt og udgravet. Det areal, der er udgravet, kan bruges til en fremtidig boligudstykning. Den resterende del af arealet kan forundersøges.

Grundene ligger supergodt

Men byrådet sagde på sit møde i december pænt nej tak til reserveløsningen.

De foretrækker at få boliger øst for Kildebakken.

- Vi socialdemokrater bakker op om det på trods af de ekstra udgifter, sagde Frank Heidemann og fortsatte:

- Som medlem af styrelsen i Museum Midtjylland, skal jeg på den ene side håbe, at der findes noget rigtig spændende ved de arkæologiske udgravninger. På den anden side håber jeg som lokalpolitiker, at der ikke findes noget, som vil fordyre eller forsinke arbejdet, så vi hurtigt muligt kan få sat gang i boligområdet. Det bliver attraktive grunde, som ligger supergodt i forhold til Nørre Snedes udvikling.

Også ja til en ny storparcel

Tilbage i oktober besluttede byrådet også at udbyde cirka 17.000 kvadratmeter jord nord for Kildebakken som en storparcel, som skal sælge i ét stykke.

Det vil koste 70.000 kroner at sætte gang i en arkæologisk forundersøgelse, og de penge bevilgede byrådet på decembermødet.

Prisen for forundersøgelsen bliver lagt oven i udbudsprisen, og hvis forundersøgelserne viser, at der skal ske større udgravninger på storparcellen, indhenter Ikast-Brande Kommune senere en pris på udgravningen og oplyser om det i udbuddet, så en kommende køber kan tage det med i sit budget.