Nyt formandskab i Danske Handicaporganisationer

I september i år stoppede Bjarne Dueholm som formand for DH i Ikast-Brande. Ny formand blev Trine Worm Nissen, Brande, og som ny næstformand valgtes Bernth Bech, Ejstrupholm

Udgivet:25. november 2019, 12.15

Læsetid:3 minutter

Det nye formandskab i Danske Handicaporganisationer i Ikast-Brande: Trine Worm Nissen og Bernth Bech. Foto: Ejgil Jessen Hansen

Af Ejgil Jessen Hansen
post@brandebladet.dk

Ikast-Brande Danske Handicaporganisationer (DH) er en landsdækkende organisation, som arbejder for, at mennesker med et handicap kan leve et liv som alle andre. DH er en paraplyorganisation over 35 underafdelinger (ADHD-foreningen, Dansk Blindesamfund, Danske døves landsforbund, Diabetesforeningen, Hjerneskadeforeningen, Muskelsvindfonden og 29 andre). Det er medlemmerne fra alle disse foreninger, som i Ikast-Brande vælger repræsentanter til lokalforeningens bestyrelse, og efterfølgende vælges der repræsentanter til Handicaprådet.

Kommunerne skal etablere et handicapråd, som vælges for fire år ad gangen. Handicaprådets opgave er at rådgive byrådet i spørgsmål, der vedrører handicappede, og byrådet skal inddrage Handicaprådet, når der tages initiativer, der vedrører handicapområdet. I Handicaprådet sidder 6 medlemmer valgt af DH i Ikast-Brande Kommune. To af de seks er Trine Worm Nissen og Bernth Bech. Desuden sidder der tre byrådsmedlemmer i rådet.

Ifølge FN's Handicapkonvention, som Danmark har tilsluttet sig, er definitionen: "Personer, der har en langvarig, fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre". Det vil sige, at det i høj grad er omgivelserne, der er med til at definere graden af handicap. Det er præcis disse barrierer for handicappede, DH arbejder for at reducere.

Fire fokusområder

I Handicaprådet er det blevet besluttet at sætte fokus på fire områder:

Oplysning og ligeværd

Brug for alle

Arbejdsmarked og uddannelse

Synligt Handicapråd

Dette arbejde involverer i høj grad DH´s bidrag med arbejdet ind i Handicaprådet. Formandskabet fortæller, at de ikke kun vil arbejde for et mere synligt Handicapråd, men også for en mere synlig DH i Ikast-Brande. De ser gerne, at flere unge bliver aktive i foreningen. De forestiller sig, at flere unge kunne gå ind i midlertidige projekter og bidrage med inspiration til arbejdet i Handicaprådet, som for de seks DH-repræsentanter er forholdsvis tidskrævende, men uhyre spændende. Desuden vil de arbejde på, at DH mere fremstår som en fælles forening, i stedet for at de enkelte lokalafdelinger kæmper for sig selv. Sammen står DH stærkere. Den stærkere synlighed, både om DH og Handicaprådet, vil de forsøge at skabe ved bl.a. at lave arrangementer, som kan øge kendskabet til DH's arbejde.

3. december er der International Handicapdag, og det vil naturligvis blive markeret, også af DH i Ikast-Brande. På Ikast Idrætsefterskole vil der blive holdt et arrangement, som har fokus på genoptræning.

Flere i arbejde

Ikast-Brande Kommune er nu i flere år blevet hædret for Danmarks bedste erhvervskommune, og samtidig er arbejdsløsheden rekordlav. Trine Worm Nissen og Bernth Bech så gerne, at der blev skabt bedre mulighed for beskæftigelse for handicappede, men det er et generelt problem over hele landet. De håber meget, at de i et samarbejde med kommunen kan »åbne døre« ind til flere virksomheder, som kunne være interesserede i at gå foran på det felt.

På idrætsområdet så de ligeledes gerne igangsat en række initiativer. Det er deres opfattelse, at der er meget få initiativer for handicappede på idrætsområdet her i kommunen. Mange handicappede holder sig tilbage, men der er masser af muligheder, hvis omgivelserne rettede lidt ind, så rammerne passede. De så meget gerne, at projektet »Bevæg dig for livet« i højere grad også kom til at omfatte handicappede.

Det er således et formandskab, der på vegne af de handicappede har mange ønsker for fremtiden, men de erkender også, at der er brug for, at mange støtter op om fokuspunkterne.