Skal du bygge eller renovere i Ikast-Brande? Så læs med her: Kommunen har fået sine egen regler om byggestøj

Ikast-Brande har for første gang fået helt klare regler for, hvornår, hvor meget og hvordan der må støjes ved bygge- og anlægsarbejder

Udgivet:11. juli 2022, 15.06

Læsetid:3 minutter

Tidligere havde man i Ikast-Brande ingen klare regler for, hvornår og hvor meget der må støjes ved bygge- og anlægsarbejder. Men Ikast-Brande har fundet inspiration i Hernings regelsæt og har nu lavet et tilsvarende sæt. Foto: Tom Laursen

Thomas Vang Nielsen
Journalist

11 måneder siden

IKAST-BRANDE Der har gennem de senere år været en stigende tendens med henvendelser til kommunen fra naboer, som føler sig generet af diverse bygge- eller anlægsprojekter - herunder nedrivninger af bygninger - i deres nabolag.

Naboerne føler sig primært generet af støj fra projekterne samt af, at aktiviteterne af og til starter meget tidligt på dagen. Det sidste skyldes ofte, at håndværkerne ønsker at udnytte de lyse timer om morgenen i sommerhalvåret, inden det bliver varmere op ad dagen.

De oplevede støjgener tidligt på dagen udløser jævnligt klager til kommunens afdeling for Teknik og Miljø.

Klare retningslinjer nu

Indtil nu har sådanne henvendelser været ret ressourcekrævende at håndtere, da der ikke i den generelt gældende miljølovgivning er fastsat konkrete grænseværdier med mere, som direkte kan håndhæves i denne sammenhæng.

Miljølovgivningen giver dog mulighed for, at et byråd kan lave et generelt regelsæt for sin kommune, og det er nu sket i Ikast-Brande.

- Man kunne godt tro, at nu bliver vi mere restriktive i Ikast-Brande. Men sådan er det slet ikke. Vi har bare ikke tidligere haft klare retningslinjer på området. Det har vi nu, sagde borgmester Ib Lauritsen (V), da sagen var til behandling på seneste byrådsmøde.

- Det handler alene om, at hvis nogen ringer ind og klager over gener fra andres byggeri, så har vi nu et regelsæt at gå ud fra, tilføjede han.

Hvornår må man hvad?

Regelsættet definerer i hovedtræk, hvilke miljøpåvirkninger der som udgangspunkt kan accepteres fra nedrivninger, nybyggeri og lignende.

Naboer i boliger inden for 50 meter skal orienteres skriftligt, senest en uge før, arbejdet påbegyndes, såfremt der vil være væsentlige gener fra arbejdet.

Almindeligt ikke-støjende, vibrerende eller støvende arbejde kan i princippet udføres døgnet rundt. Det vil sige, at der kan godt mures, arbejdes med ikke-støjende håndværktøj og lignende uafhængigt af tidspunktet. Dette forudsætter dog, at der ikke står en radio og spiller høj musik eller lignende. samtidig.

Hverdage klokken 7-18

På hverdage fra klokken 7 til 18 samt lørdage fra klokken 7 til 14 er det muligt at:

anvende bore- og skæremaskiner eller lignende.

anvende kran eller lignende.

anvende trykluftværktøj.

opstille og nedtage stillads.

foretage af- og pålæsning af materialer og affald.

foretage tagrensning.

foretage tilsvarende støjende aktiviteter.

Hverdage klokken 8-16

I tidsrummet fra klokken 8 til 16 på hverdage er det også muligt at:

etablere spunsvægge.

nedramme pæle.

etablere jordankre.

foretage betonnedbrydning og betonskæring.

foretage sandblæsning.

nedrive bygninger.

foretage tilsvarende særligt støjende aktiviteter.

Regler som i Herning

Hvis der er tvivl om, hvorvidt en aktivitet kan udføres i det ene eller andet tidsrum, er det Ikast-Brande Kommune, der er myndighed.

Det er også kommunen, der har retten til at give dispensation fra reglerne - men kun hvis der er særlige grunde til at give dispensation. Ansøgningen skal desuden være indsendt senest fire uger før arbejdets begyndelse.

Flere i byrådet rejste tvivl om, hvorvidt det nye regelsæt var en god idé. Bestemmelserne er for restriktive, mente nogle, men et flertal stemte alligevel for at godkende regelsættet.

Simon Vanggaard (DF), der er formand for udviklings- og erhvervsudvalget, svarede tvivlerne:

- Det her ligner 1:1 de regler, de har i Herning. Og vi har ikke tidligere hørt fra håndværkere i Brande, at de har haft svære ved at udføre en opgave i Herning end en opgave i Engesvang.